Mokyklos vadovai

Direktorė

dr. Virginija Rupainienė

(I-oji vadovo kvalifikacinė kategorija)
 • 1984 m. baigė Vilniaus universitetą (filologė, anglų kalbos ir literatūros dėstytoja).
 • 1989 m. baigė Šiaulių pedagoginį universitetą (pradinių klasių mokytoja).
 • 2003 m. baigė Kauno technologijos universitetą (edukologijos magistras).
 • 2008 m. Kauno technologijos universitete apgynė disertaciją ir tapo socialinių mokslų (edukologijos) daktare.
 • Anglų kalbos ir pradinio ugdymo mokytoja – ekspertė.
 • Švietimo vadybos ekspertė.

Funkcijos: organizuoja mokyklos veiklą, vadovauja strateginių ir kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, valdo, planuoja ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių optimalų naudojimą, personalo darbą, inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą, rūpinasi viešaisiais ryšiais, mokyklos rėmėjų ir socialinių partnerių paieška, kuruoja anglų kalbos mokytojų veiklos kokybę, vykdo kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Giedrė Stankevičienė

(II-oji vadovo kvalifikacinė kategorija)
 • 1994 m. baigė Šiaulių pedagoginį universitetą (pradinių klasių mokytoja).
 • 2004 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą (ugdymo organizavimo magistras).
 • Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Funkcijos: organizuoja formalųjį ugdymą ir neformalųjį mokinių švietimą; kuruoja pradinio ugdymo programą įgyvendinančių mokytojų ir neformaliojo švietimo mokytojų veiklą;  rengia pamokų ir kitų ugdymo užsiėmimų tvarkaraščius; stebi, analizuoja ugdymo procesą, vertina ugdymo rezultatus; kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ugdymo klausimais, teikia metodinę pagalbą pedagogams; koordinuoja darbo grupių ir komisijų veiklą, gabių vaikų ugdymą ir švietimo pagalbos teikimą.​

Direktorės pavaduotojas ugdymui

dr. Gediminas Čapkauskas

 • 2009 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą (nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas). Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras.
 • 2011 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Ekologijos ir aplinkotyros magistras. 
 • 2015 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto pedagogikos studijų krypties pedagogikos studijų programą ir įgijo pedagogo kvalifikaciją.
 • 2016 m. baigė Aleksandro Stulginskio universitetą. Daktaro diplomas. Žemės ūkio mokslų srities miškotyros mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis.
 • Gamtos mokslų mokytojas metodininkas. 

Funkcijos: organizuoja formalųjį ugdymą ir neformalųjį mokinių švietimą taikant visuminio ugdymo principus ir įgyvendinant tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos (IB PYP) reikalavimus; koordinuoja IB PYP ugdymo turinio kūrimo procesus; koordinuoja nacionalinių dokumentų suderinimą su tarptautinio bakalaureato reikalavimais; koordinuoja IB PYP darbo grupių darbą ir teikia metodinę pagalbą mokytojams; organizuoja mokytojų bendradarbiavimą;  kuruoja gamtamokslinio ir meninio ugdymo dalykų įgyvendinimą; organizuoja mokyklos veiklos įsivertinimą; kaupia, sistemina, apibendrina informaciją IB PYP ugdymo klausimais. 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Rūta Erapart

 • 1986 m. baigė Kauno technologijos universitetą (mechanikė-inžinierė).
 • Nuo 1991 m. –  Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

Funkcijos: organizuoja nepedagoginio personalo darbą, atsakinga už pastatų techninę priežiūrą, mokyklos aprūpinimą materialiniais ir informaciniais ištekliais, materialinių vertybių apsaugą ir apskaitą, racionalų, tikslinį išteklių panaudojimą, teritorijoje esančių želdinių ir aikštelių priežiūrą, priešgaisrinę saugą, elektros ir šilumos ūkį, rūpinasi mokyklos sanitarija, higiena bei darbų sauga.

Paskutinis atnaujinimas: 2024 2 balandžio