Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis   tel. +370 37 34 58 85, +370 (694) 53983

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA

Mokyklos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

UŽDAVINIAI:

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą:

 • nustatyti prevencinės veiklos prioritetus bei kryptis ir inicijuoti prevencinę veiklą;
 • koordinuoti mokytojų, švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros specialistų prevencinę veiklą;
 • bendradarbiauti su mokyklos savivalda prevencinės veiklos klausimais;
 • bendradarbiauti su kitų institucijų specialistais prevencijos klausimais;

2. Kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką:

 • rinkti informaciją apie vaikus iš socialinių ir ekonominių sunkumų patiriančių šeimų;
 • nagrinėti mokinių mokyklos nelankymo priežastis;
 • konsultuoti ir šviesti mokytojus vaikų psichologinių sunkumų atpažinimo klausimais;
 • analizuoti elgesio taisyklių ir teisėtvarkos pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejus;
 • teikti rekomendacijas mokytojams dėl darbo su nepageidaujamo elgesio mokiniais organizavimo, vaikų tarpusavio ir santykių su vaikais gerinimo;
 • analizuoti vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių problemas;
 • teikti siūlymus direktoriui dėl saugaus mokyklos narių bendrabūvio taisyklių nustatymo, socialinės paramos ir mokinių sveikatos priežiūros organizavimo;
 • įvykus krizei mokykloje, įvertinti aplinkybes ir organizuoti krizės valdymo priemones;
 • inicijuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

3. Organizuoti ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių:

 • rinkti ir kaupti informaciją apie mokinius turinčius mokymosi sunkumų;
 • atlikti mokinių specialiųjų poreikių pirminį vertinimą;
 • teikti rekomendacijas tėvams ir mokytojams dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo;
 • šviesti pedagogus ir tėvus vaikų specialiųjų poreikių ugdymo klausimais.
Paskutinis atnaujinimas: 2024 2 balandžio