Apie mokyklą

Mokykloje mokosi 391 mokinys: 351 pradinukas ir 40 priešmokyklinukų. Iš viso mokykloje 196 mergaitės ir 195 berniukų. Dirba 47 darbuotojai: 4 vadovai, 7 švietimo pagalbos specialistai, 25 pedagoginiai, 9 ūkio darbuotojų ir 2 kiti specialistai.

Kauno panemunės pradinė mokykla

Mokyklos vizija 2022-2024

Inovatyvi mokykla, įgyvendinanti Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą (IB PYP) ir holistiškai ugdanti vaikus, kursiančius tvarų ateities pasaulį.

Misija 2022-2024

Teikti kokybišką priešmokyklinį ir pradinį išsilavinimą, sudaryti saugias sąlygas mokantis įgyti aukštesnius pasiekimus, ugdant(is) tvarius žinių pagrindus ir kompetencijas sėkmingai veikti kintančiame pasaulyje.

Ugdyti tarptautiškai mąstančius žmones, kuriems rūpi planeta, pasiryžusius kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

Strateginiai tikslai 2022-2024

Gerinti mokymo(si) kokybę ir išlaikyti aukštus akademinius pasiekimus įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir diegiant tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos holistinio ir tvaraus pasaulio suvokimo principus.

Stiprinant vertybinį ugdymą užtikrinti saugią ir gerą bendruomenės narių savijautą.

Tęsti mokyklos edukacinių aplinkų modernizavimą atliepiant tarptautinio bakalaureato mokykloms keliamiems reikalavimams.

“Kaip čia smagu –
Džiaugsmo sala!
Raidės kaip drugiai,
Skaičiai -draugai…
Ši vieta vadinas mokykla.
Ant kalno yra tokia vieta –
Pradinė Panemunės mokykla.
Čia daug vaikų, gerų draugų,
Visiems kartu labai smagu.
Tai – džiaugsmo, tai – džiaugsmo sala!”