Mokyklos istorija

Kauno Panemunės pradinės mokyklos istorija

1991–06–11 Kauno miesto mero potvarkiu Nr.884 nuo 1991-09-01 du Kauno miesto lopšeliai – darželiai Nr.44 ir Nr.67 reorganizuoti į Kauno Panemunės pradinę mokyklą – darželį. Kauno miesto valdybos 1992-03-10 potvarkiu Nr.122 nuo 1992-09-01 dienos Kauno Panemunės pradinė mokykla-darželis reorganizuota į Kauno Panemunės pradinę mokyklą. Kauno miesto valdybos potvarkiu 1992-04-13 Nr.435 Kauno Panemunės pradinė mokykla reorganizuota į „Šilo“ ir Kauno Panemunės pradines mokyklas.

Etosas

Mokykla savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir nuolatiniu mokymusi. Pagrindinis tikslas – savarankiškos, kūrybingos, pagarbios, saugios ir bendradarbiaujančios asmenybės ugdymas. Tikime, kad ši dermė sudaro tinkamas prielaidas pilietiško, atsakingo, humanistinėmis vertybėmis savo poelgius grindžiančio visuomenės nario formavimusi.

Filosofija

Siekdami aukštų akademinių pasiekimų, atsižvelgiame į individualias vaikų raidos galimybes ir ypatybes. Mokinio nuolatinė asmeninė pažanga ir mokymasis jam tinkamu būdu ir tempu yra pastebimi, palaikomi ir vertinami. Skatiname vaikus pasitikėti savo jėgomis, priimti naujus mokymosi iššūkius ir tikėti, kad pavyks juos įveikti nuosekliu ir kryptingu darbu. Vaikai besimokydami bendrauja, bendradarbiauja ir kartu įgyja asmeninę atsakomybę už savo poelgius ir mokymąsi siekiant pažangos. Žinodamas, kad nuo jo pasirinkimų tiesiogiai priklauso pasiekimai, vaikas jaučia savo vertę ir galią sąmoningai kurti ateitį.

Mokykloje yra saugu – tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Mokykloje vadovaujamės pozityvios disciplinos principais. Mes gerbiame save, kitus ir mus supančią aplinką, jaučiame atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį, mokomės efektyvių problemų sprendimo būdų, ieškome tinkamų savireguliacijos metodų, laviname socialinius įgūdžius. Mokykloje puoselėjamas pozityvus bendradarbiavimas, tarpusavio santykiai grindžiami atvirumo, pagarbos, geranoriškumo, pasitikėjimo principais. Visų bendruomenės narių nuomonės, idėjos ir pasiūlymai yra išklausomi ir gerbiami. Mes jaučiame savo vertę nemenkindami kitų. Mokykloje visi mes keičiamės ir tobulėjame vedini ne baimės, o troškimų.

Mokykloje ugdymas(is) vyksta unikaliose ir inovatyviose mokymosi aplinkose, kurių dinamiškumas ir funkcionalumas skatina mąstymą, kūrybiškumą, kur mokytis yra įdomu ir smagu. Siekiame, kad ugdymas(is) persikeltų už mokyklos ribų, virsdamas gyvenimo būdu.

Mokyklos mokytojai – pozityvūs, pasitikintys savimi, entuziastingi, jautrūs, motyvuoti ir atviri naujoms patirtims profesionalai. Mokytojas yra ir mokinio pagalbininkas tyrinėjant pasaulį, ir autoritetas bei lyderis tose srityse, kur mokiniui nepakanka patirties ir išminties. Mokytojų entuziazmą skatina žinojimas, kad tėvai namuose reguliariai stebi vaikų pažangą ir kaip palaikantys vienos komandos nariai aktyviai pratęsia mokytojo pradėtą ugdymo darbą. Tėvai gerbia mokytojų pastangas, pasitiki jų profesine kompetencija ir bendradarbiauja su mokykla nuosekliai taikydami vaiko poreikius atitinkančius ugdymo ir auklėjimo metodus. Stipri ir drąsinanti mokyklos bendruomenė ir savivalda ženkliai prisideda prie ugdymo tikslų įgyvendinimo.

Vertybės

  • Pagarba
  • Saugumas
  • Kūrybiškumas
  • Savarankiškumas
  • Bendradarbiavimas

Socialiniai partneriai

Paskutinis atnaujinimas: 2020 2 rugsėjo