Asmens duomenų apsauga

Kauno Panemunės pradinė mokykla asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo  ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

  • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno Panemunės pradinės mokyklos administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Kariūnų pl. 5, LT-45432, Kaunas arba el.paštu kppm@panemune.kaunas.lm.lt, tel. (8~37) 345885.
  • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
  • Kauno Panemunės pradinės mokyklos administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno Panemunės pradinės mokyklos duomenų apsaugos pareigūną:

tel.: (8~37) 345885
el. p. kppm@panemune.kaunas.lm.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

  • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno Panemunės pradinės mokyklos administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel.(8-5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo tvarka

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Privatumo politika

Vaikams ir paaugliams su asmens duomenų sauga susijusios saugaus elgesio internete gairės

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023 2 birželio