Asmens duomenų apsauga

Kauno Panemunės pradinė mokykla asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo  ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

  • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno Panemunės pradinės mokyklos administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Kariūnų pl. 5, LT-45432, Kaunas arba el.paštu kppm@panemune.kaunas.lm.lt, tel. (8~37) 345885.
  • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
  • Kauno Panemunės pradinės mokyklos administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno Panemunės pradinės mokyklos duomenų apsaugos pareigūną:

tel.: (8~37) 345885
el. p. kppm@panemune.kaunas.lm.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

  • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno Panemunės pradinės mokyklos administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel.(8-5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo tvarka

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Privatumo politika

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023 23 sausio